Công tác tư vấn và Dự án / Consultation Services & Projects

NĂNG LỰC CÁC LĨNH VỰC TƯ VẤN ĐÃ THỰC HIỆN

Năng lực hoạt động tư vấn xây dựng phát triển đô thị: