Cần Thơ: Tạo động lực mới cho phát triển thành phố và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(ĐCSVN) - Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết, đạt những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

 

 

 Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV đạt được nhiều kết quả quan trọng, có 7/20 chỉ tiêu đạt và vượt; 11/20 chỉ tiêu đạt tiến độ. (Ảnh: Báo Cần Thơ)

 

Những kết quả quan trọng

Bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, mạnh, phức tạp, khó lường, có những vấn đề mới, rất khó hoặc không thể dự báo; nhiều diễn biến chưa có tiền lệ, rất khác biệt so với thời điểm xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

Trong bối cảnh đó, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố; thành phố xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong từng thời điểm, ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện; UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, các cấp ra sức nỗ lực thực hiện, vượt qua mọi khó khăn, tạo quyết tâm, nỗ lực mới trong việc triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 - 2023.

Đặc biệt, bước vào nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vui mừng đón nhận Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11-01-2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ và Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30-08-2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW. Các Nghị quyết của Trung ương không chỉ là thời cơ, định hướng quan trọng cho sự phát triển của thành phố mà còn là căn cứ pháp lý để thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, Thành ủy đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án, kế hoạch, gắn chặt với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương có liên quan đến sự phát triển của thành phố. Các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XIV được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 và các chương trình, đề án, kế hoạch hàng năm, với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố cũng như của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu đạt được các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ được tổ chức vào tháng 8/2023, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, qua gần 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nhận thức và tư duy phát triển có sự thay đổi rõ rệt, đang từng bước tạo ra động lực mới trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Định hình đồng bộ hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, tạo cơ sở nền tảng cho sự phát triển của thành phố. Phần lớn các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình đã và đang từng bước đi vào cuộc sống.

Đến nay việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đạt được nhiều kết quả quan trọng, có 7/20 chỉ tiêu đạt và vượt; 11/20 chỉ tiêu đạt tiến độ; 2/20 chỉ tiêu đạt thấp. Quy mô nền kinh tế từng bước được cải thiện, diện mạo thành phố thay đổi theo hướng khang trang, tiến bộ, văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021 - 2023 tăng bình quân 5,91%/năm (Nghị quyết xác định tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,5 - 8%/năm); Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2023 đạt 94,52 triệu đồng, đạt 65,2% chỉ tiêu Nghị quyết. Cơ cấu GRDP tính đến năm 2023, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản chiếm 9,19%; khu vực công nghiệp - xây dựng: 31,04%; khu vực dịch vụ: 53,09%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,68% trong cơ cấu GRDP.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. Phát triển văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đời sống người có công với cách mạng, người nghèo không ngừng được nâng lên, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác được chăm lo chu đáo.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. Công tác quy hoạch và phát triển đô thị và quản lý phát triển đô thị gắn với bố trí lại dân cư có nhiều đổi mới, triển khai khá đồng bộ. Chất lượng đô thị được nâng cao, hệ thống đô thị phát triển dần trở thành động lực và góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội. Liên kết giữa các địa phương trong và ngoài vùng bước đầu đạt một số kết quả. Cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư có bước chuyển biến quan trọng theo hướng phục vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh…

 TP Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp thu hút đầu tư trong thời gian qua. (Ảnh: Phú Đức)

Đổi mới tư duy và tầm nhìn về phát triển thành phố

Từ việc nhìn nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm và nêu rõ 5 bài học kinh nghiệm để từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Theo đó, thành phố Cần Thơ thống nhất cao về nhận thức từ Trung ương đến địa phương, từ cộng đồng doanh nghiệp đến người dân về vai trò, vị trí trung tâm vùng, góp phần đổi mới tư duy, tầm nhìn về phát triển thành phố. Phát huy đồng bộ các yếu tố tiềm năng, lợi thế của thành phố, của vùng ĐBSCL để xây dựng và phát triển thành phố, nhất là vai trò trung tâm vùng; vị trí cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Công; cảng biển và cảng hàng không quốc tế;

Tăng cường nhận thức, đổi mới tư duy phát triển, chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng; nghiên cứu, xây dựng các kịch bản và có giải pháp ứng phó hiệu quả với thiên tai như bão, lũ, hạn hán và xâm nhập mặn, với các bất lợi do biến đổi khí hậu và phát triển thượng nguồn sông Mê Công.

Thành phố xác định chủ động khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực tại chỗ, đặc biệt là yếu tố con người; coi nội lực là nhân tố có ý nghĩa quyết định, ngoại lực rất quan trọng cho phát triển. Phát triển kinh tế gắn liền với phát triển xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, giải quyết an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới; bảo đảm sự gắn kết hữu cơ trong vùng; kịp thời bắt nhịp với các xu thế phát triển mới, tận dụng tối đa những thành tựu về kỹ thuật và công nghệ, văn hóa, xã hội và môi trường. Chủ động tuyên truyền, kiến nghị Trung ương và các địa phương trong vùng, tạo sự đồng thuận để hỗ trợ, phối hợp thực hiện triển khai hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, gắn với phát triển tổng thể vùng ĐBSCL, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Song song với đó, thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; công tác quản lý đô thị, đất đai; Kiên định, nhất quán với mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tận dụng các cơ hội cho phát triển; Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế tri thức, trọng tâm là kinh tế số và tăng trưởng xanh; Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Cần Thơ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội…

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu khẳng định: Đảng bộ chính quyền và Nhân dân thành phố có truyền thống đoàn kết, kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, những kinh nghiệm thực tiễn sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thành tựu 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), sẽ là tiền đề quan trọng góp phần phát triển thành phố nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới./.


https://dangcongsan.vn/ - 11-09-2023

122 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL