Triển khai nội dung thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở

Ngày 29/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 20/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai nội dung thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ.

1. Về điều kiện được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở

Khoản 7, Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV đã quy định và nêu các nguyên tắc để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở. Do đó, việc thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xem xét áp dụng các yêu cầu và điều kiện được quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV để quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở là phù hợp.

Tuy nhiên, các thủ tục về chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng của cơ quan có thẩm quyền cho người dân tự xây dựng nhà ở cần được thực hiện theo các quy định pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan khác.

2. Về kiến nghị cho phép chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây nhà ở tại một số quận: Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị loại đặc biệt, do đó việc chuyển quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại các quận của thành phố là chưa phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV và Khoản 2, Điều 41, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

3. Về kiến nghị thống nhất xác định danh mục các khu vực có ý nghĩa quan trọng: Việc xác định các khu vực có ý nghĩa quan trọng là phù hợp và cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện quản lý đầu tư phát triển đô thị theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, quy định quản lý đồ án quy hoạch và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đã được phê duyệt, các quy hoạch phân khu và thiết kế đô thị trên địa bàn thành phố, quyết định theo thẩm quyền các khu vực có ý nghĩa quan trọng để quản lý thống nhất trên địa bàn.

4. Về phạm vi khống chế dọc theo từng tuyến đường

Bộ Xây dựng ủng hộ chủ trương việc thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xác định khoảng cách, phạm vi khống chế trên từng tuyến đường có ý nghĩa quan trọng để không xem xét việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, quy định quản lý đồ án quy hoạch và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đã được phê duyệt, các quy hoạch phân khu và thiết kế đô thị trên địa bàn thành phố, quyết định theo thẩm quyền khoảng cách và phạm vi khống chế trên các tuyến đường có ý nghĩa quan trọng để kiểm soát việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát triển đô thị, nguyện vọng của người dân và yêu cầu quản lý kiến trúc cảnh quan của thành phố.

5. Quy định về các công trình hạ tầng kỹ thuật: Hiện nay Bộ Xây dựng đang tổ chức rà soát các quy chuẩn có liên quan để đảm bảo phù hợp với Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã có hiệu lực. Đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Khoản 22, Điều 3, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác để triển khai thực hiện.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 20/BXD-PTĐT


04-08-2015

298 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL