Phê duyệt kế hoạch tăng cường năm 2015 Dự án "Chương trình đô thị Miền núi phía Bắc - Thành phố Thái Nguyên"

Dự án chương trình đô thị Miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên thuộc chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2009-2020 nhằm đáp ứng các thách thức của đô thị hóa tại Việt Nam.

Chương trình nhằm tăng cường khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng dịch vụ đô thị của người dân thành phố thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị cơ bản, cải thiện vệ sinh môi trường và các tuyến đường kết nối khu dân cư của thành phố, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bình đẳng xã hội và sự tham gia của người dân. Nâng cao năng lực quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đơn vị hoạt động, tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý đô thị và quản lý tài chính của thành phố, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho các hạng mục công trình khi đưa vào sử dụng, cũng như đảm bảo sự phát triển của thành phố.

Ngày 31/12/2014, UBND thành phố Thái Nguyên ký Quyết định số 13978/QĐ-UBND v/v phê duyệt Kế hoạch tăng cường năm 2015 "Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên"
Nội dung chi tiết của kế hoạch vui lòng xem link dưới đây:


31-12-2014

333 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL