Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 – 2025.

 

 

 

Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương - Ảnh 1.

Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính

Theo đó, trong năm 2023, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành việc xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định. 

Bênh cạnh đó, Bình Dương khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn để giảm số lượng đơn vị hành chính, tăng quy mô của từng đơn vị hành chính, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của nhân dân

Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy…

Năm 2024, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Đến năm 2024, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp

Đồng thời, giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025…

Năm 2025, hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức

Đến năm 2025, hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; 

Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025 – 2030 ở những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025. 

Hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp

Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.


https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ - 10-10-2023

136 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL