Kế hoạch nâng cao năm 2022 - Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn Ngân hàng Thế giới WB

Hiệp định tài trợ số 5476-VN Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc (gọi tắt là Chương trình đô thị miền núi phía Bắc) đã được ký kết ngày 17/7/2014 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới và có hiệu lực từ ngày 30/10/2014. Ngày 29/6/2021, Chủ tịch nước đã có quyết định số 1141/QĐ-CTN về việc gia hạn ngày đóng sổ khoản vay của Hiệp định số 5476-VN nêu trên đến ngày 30/6/2022.

Thực hiện Quyết định số 2225/BXD-PTĐT ngày 19/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình đô thị miền núi phía Bắc (POM)- điều chỉnh lần thứ hai, trong đó quy định về việc công bố công khai Chỉ số giải ngân DLI 1.1 Kế hoạch hàng năm nâng cao của các thành phố tham gia Chương trình. 

Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng đăng tải thông tin chi tiết về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao năm 2022 chi tiết như sau:

1. Thành phố Bắc Kạn

https://backancity.gov.vn/quyet-dinh-767-qd-ubnd-ngay-26-4-2022-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-nang-cao-nam-2022-du-an-chuong-trinh-do-thi-mien-nui-phia-bac-thi-xa-bac-kan-giai-doan-ii/

2.Thành phố Điện Biên Phủ

http://tpdienbienphu.dienbien.gov.vn/vi/noidunghopubnd/Do-thi-mien-nui/Do-thi-mien-nui-cac-tinh-phia-Bac-Thanh-pho-Dien-Bien-Phu-qua-cac-nam-1/

3. Thành phố Hòa Bình

http://ubndtp.hoabinh.gov.vn/kinh-te-do-thi/3295-ubnd-thanh-ph-phe-duy-t-k-ho-ch-nang-cao-nam-2022-c-a-d-an-chuong-trinh-do-th-mi-n-nui-phia-b-c-thanh-ph-hoa-binh

4. Thành phố Thái Nguyên

http://thainguyencity.gov.vn/home/news/?38256/Quyet-dinh-phe-duyet-Ke-hoach-tang-cuong-nam-2022---du-an-

5. Thành phố Tuyên Quang

http://www.thanhphotuyenquang.gov.vn/Document/16635/2/3/phe-duyet-ke-hoach-nang-cao-nam-2022-ap-dung-cho....html


File Kế hoạch nâng cao năm 2022 chi tiết tại:

https://drive.google.com/drive/folders/1f3XO9fFbaeixGNbAkLYfDnbSGsNYzIkT?usp=sharing
30-12-2021

612 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL