Kế hoạch nâng cao năm 2019 - Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn Ngân hàng Thế giới WB

Hiệp định tài trợ số 5476-VN Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc (Chương trình) đã được ký kết ngày 17/7/2014 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới và có hiệu lực từ ngày 30/10/2014.

Thực Quyết định số 2225/BXD-PTĐT ngày 19/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình đô thị miền núi phía Bắc (POM), bản điều chỉnh lần thứ hai, trong đó quy định về việc xác nhận Chỉ số giải ngân DLI 1.1 về việc đăng tải các Kế hoạch nâng cao năm 2019 của các thành phố tham gia Chương trình. Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng đăng tải các thông tin chi tiết về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao 2019. 
Chi tiết như sau:

Kế hoạch nâng cao năm 2019

1. Thành phố Bắc Kạn: 
2. Thành phố Cao Bằng
3. Thành phố Điện Biên Phủ
4. Thành phố Hòa Bình
5. Thành phố Thái Nguyên
6. Thành phố Tuyên Quang
7. Thành phố Yên Bái:


Kế hoạch Kế hoạch nâng cao năm 2019 chi tiết tại:
28-12-2018

353 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL