Kế hoạch nâng cao năm 2016- Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

Hiệp định tài trợ số 5476-VN Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc (Chương trình) đã được ký kết ngày 17/7/2014 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới và có hiệu lực từ ngày 30/10/2014.

            Thc hin Quyết định s 513/BXD-PTĐT ngày 18/3/2015 ca B Xây dng v vic ban hành S tay hướng dn thc hin Chương trình đô th min núi phía Bc (POM)- điu chnh ln th nht, trong đó quy định v vic xác nhn Ch s gii ngân DLI 3.1 v vic đăng tài các Kê hoch nâng cao năm 2016 ca các thành ph tham gia Chương trình. Cc Phát trin đô th- B Xây dng đăng ti các thông tin chi tiết v vic phê duyt kế hoch nâng cao 2016 chi tiết như sau:

Kế hoch nâng cao năm 2016- Chương trình đô th min núi phía Bc, vay vn WB:

Thành ph Bc Kn:

http://tpbackan.backan.gov.vn/Pages/quy-hoach-ke-hoach-335/ke-hoach-phat-trien-kt-xh-337/giao-chi-tieu-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-75b7a68ae222f186.aspx

2. Thành ph Cao Bng:

http://caobangtv.gov.vn/index.php?language=vi&v=laws&op=11-2619-QD-UBND

3. Thành ph Đin Biên Ph:

http://tpdienbienphu.gov.vn/vi/laws/view-225-1651-QD-UBND/

4. Thành ph Hòa Bình:

http://ubndtp.hoabinh.gov.vn/index.php/tin-no-i-ba-t/993-qd-vv-phe-duyet-ke-hoach-nang-cao-nam-2016-cua-du-an-chuong-trinh-do-thimien-nui-phia-bac

5. Thành ph Thái Nguyên:

http://thainguyencity.gov.vn/home/news/?1647/Quyet-dinh-phe-duyet-Ke-hoach-tang-cuong-nam-2016-du-an-

6. Thành ph Tuyên Quang:

 http://tuyenquang.gov.vn/Document/621/2/19/Quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-nang-cao-nam...html

7. Thành ph Yên Bái:

http://thanhphoyenbai.yenbai.gov.vn/thong-bao/?UserKey=Quyet-dinh-so-5810-QD-UBND-ngay-22-12-2015---Ve-viec-Phe-duyet-Ke-hoach-dau-tu-tang-cuong 

Nguồn: Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị - Cục Phát triển đô thị.


30-12-2015

249 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL