Kế hoạch, lộ trình triển khai sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 6019 về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Quảng Nam.

 

 
Kế hoạch, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam - Ảnh 1.

Gắn sắp xếp đơn vị hành chính với kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự

Theo lộ trình kế hoạch, trong năm 2023, UBND tỉnh, UBND cấp huyện tiến hành xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Năm 2024 hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025, gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

Năm 2025 tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 (trong đó có những đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025).

Hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này là thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã (hoàn thành trước 15/9/2023); triển khai công tác tuyên truyền, vận động; xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính.

Đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; kiện toàn tổ chức bộ máy và áp dụng các chế độ, chính sách đặc thù của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp; phân loại đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp; thực hiện chuyển đổi giấy tờ cá nhân, tổ chức. 

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả.

Kế hoạch, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam - Ảnh 2.

Lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025. Đồ họa Báo Quảng Nam

Quảng Nam dự kiến sáp nhập 2 huyện và 16 xã

Trước đó, ngày 30/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành thông báo kết luận về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất chủ trương sáp nhập huyện Quế Sơn và huyện Nông Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới. Đề nghị giữ nguyên huyện Hiệp Đức. 

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, thống nhất sáp nhập 16 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 8 đơn vị hành chính cấp xã mới.

Cụ thể, sáp nhập xã Sơn Viên và Quế Lộc (Nông Sơn); xã Hiệp Hòa và Hiệp Thuận (Hiệp Đức); xã Duy Thu và Duy Tân (Duy Xuyên); xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc, xã Bình Chánh và Bình Phú (Thăng Bình); xã Tiên Cẩm và Tiên Sơn (Tiên Phước); phường Phước Hòa và An Xuân (TP.Tam Kỳ); thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Vinh (Phú Ninh)./.


https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ - 13-09-2023

106 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL