Kế hoạch, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Đồng Tháp

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh Đồng Tháp.

 

 

 

Kế hoạch, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 1.

Xác định cụ thể nội dung, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, lộ trình thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị để đảm bảo thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và đúng tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc theo Điều 2 Nghị quyết số 35 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn lớn và đồng bộ, phù hợp với định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2026 - 2030.

Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 được thực hiện từng bước, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, chắc chắn, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm chính trị cao và bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy. 

Đồng thời chú trọng và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, kiên trì vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng bố của Nhân dân trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Khuyến khích các địa phương chủ động sắp xếp đơn vị hành chính

Giai đoạn 2023 - 2025, bám sát lộ trình thực hiện theo Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 117 ngày 30/7/2023 của Chính phủ. 

Cụ thể, năm 2023, tập trung xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn và diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. 

Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn địa phương để giảm số lượng đơn vị hành chính, tăng quy mô đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và đời sống của Nhân dân.

Năm 2024, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Đồng tháp phấn đấu năm 2024, hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh; tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp. 

Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và giải quyết cho giai đoạn 2023 - 2025.

Cùng với đó, sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

Hoàn thành chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính

Năm 2025, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 (trong đó có những đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025).

Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 ở những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng thời hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp; triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sơ kết việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2026 - 2030

Định hướng giai đoạn 2026 - 2030, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khắc phục các bất cập trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh. 

Rà soát hiện trạng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn; xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2026 - 2030 đối với đơn vị hành chính đồng thời có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định. 

Đồng thời tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2026 - 2030./.


https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ - 26-10-2023

258 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL