Hội nghị tổng kết Cục Phát triển đô thị: Xác định 9 nhiệm vụ chính cần thực hiện năm 2022.

Năm 2021 đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, trong đó các đô thị là khu vực chịu tác động rõ nét bởi tình hình dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế không đạt như kỳ vọng và dịch bệnh bùng phát diện rộng tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong suốt Quý II và Quý III là nguyên nhân chủ yếu của tình hình di cư từ đô thị về nông thôn dẫn đến tốc độ đô thị hóa mức thấp so với mục tiêu đã đề ra.

Tính đến tháng 12 năm 2021, hệ thống đô thị có 869 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 32 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 91 đô thị loại IV. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2021 đạt 40,5 % (so với kế hoạch 2021 là 40,5 - 41,5%). Trước bối cảnh khó khăn chung của tình hình dịch bệnh, chương trình công tác 2021 của Cục Phát triển đô thị đã có những điều chỉnh linh hoạt kế hoạch, thời điểm và trọng tâm thực hiện, do đó các nhiệm vụ chủ yếu của Cục Phát triển đô thị đến cuối năm 2021 đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch và được Bộ trưởng giao 9 nhiệm vụ chính cần thực hiện năm 2022 cụ thể như sau:

I. Xây dựng thể chế

1. Tổng kết nghiên cứu và đề xuất Luật để quản lý, phát triển đô thị (Luật Đô thị).

2. Tiếp tục báo cáo xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng Nghị định sửa các Nghị định, trong đó có nội hàm của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

II. Quản lý nhà nước về Phát triển đô thị

4. Phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương để tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phát triển đô thị tại các địa phương.

III. Các chương trình mục tiêu, đề án

6. Triển khai Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030.

7. Triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

8. Triển khai Đề án phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030.

9. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN).


15-12-2021

753 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL