Kỳ 2: Để Nghị quyết của Đảng tiếp tục đi vào cuộc sống

(Xây dựng) - Dù phải đối mặt với khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, xung đột vũ trang trên thế giới, tình hình lạm phát, suy thoái kinh tế toàn cầu… nhưng qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, Hải Phòng đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều chỉ tiêu; một số chỉ tiêu dự kiến hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ (năm 2025); đối với các chỉ tiêu gặp nhiều thách thức, thành phố Hải Phòng cần có các giải pháp đột phá với quyết tâm giữ nguyên các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra như chỉ đạo của Bí thư thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố.

 

Kỳ 2: Để Nghị quyết của Đảng tiếp tục đi vào cuộc sống

Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

Căn cứ các kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, xuất phát từ thực tiễn yêu cầu phát triển, trên cơ sở các dự báo đã nhận định, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng thống nhất giữ nguyên các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra để tiếp tục triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, với quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành vượt qua mọi khó khăn, thách thức để nỗ lực, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết ở mức cao nhất.

Bên cạnh việc tiếp tục bám sát quan điểm, phương hướng phát triển, các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, trên cơ sở những kết quả đã đạt được nửa nhiệm kỳ qua, Thành uỷ, các cấp uỷ bổ khuyết, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khả năng tự phát hiện, xử lý hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận, gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của Nhân dân, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh.

Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện hiệu quả dân chủ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; công tác dân vận trong phòng ngừa và xử lý “điểm nóng”, vụ việc phức tạp trên địa bàn.

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp theo hướng kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, vì dân. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương công vụ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Xây dựng chính quyền điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện, cụ thể hoá các cơ chế đặc thù của thành phố đã được nêu tại Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội. Khẩn trương hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác lập định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội, phân bố và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Tập trung thực hiện Quyết định số 323/QĐ-TTg, ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục bám sát, đôn đốc các bộ, ngành Trung ương sớm nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ đối với các kiến nghị, đề xuất của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Xây dựng, triển khai các Đề án tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong giai đoạn tiếp theo. Thành phố chú trọng tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, thu hút các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn đầu tư vào thành phố. Nghiên cứu xây dựng Đề án về hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp của thành phố tiếp nhận chuyển giao công nghệ, tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất các sản phẩm phụ trợ cho các doanh nghiệp FDI, tạo mối liên kết hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

Ngoài ra, thành phố Hải Phòng đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, đặc biệt là các dự án quan trọng. Đồng thời, thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường hành chính minh bạch, phục vụ Nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Quan tâm đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa - xã hội, con người, nâng cao dân trí, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; thúc đẩy tăng trưởng dân số cả về tự nhiên và cơ học. Quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa, lịch sử của Hải Phòng. Tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cao năng lực hệ thống y tế công lập tại cơ sở, nâng cấp tổng thể bệnh viện tuyến quận, huyện, góp phần tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân...

Đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng lưu ý 15 nhiệm vụ cấp thiết, cần tập trung chỉ đạo từ nay đến hết nhiệm kỳ, đó là:

Đạt và vượt chỉ tiêu về thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp nội địa của Hải Phòng; khẩn trương thu hút và đầu tư các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch của thành phố.

Thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố Hải Phòng trước năm 2025, đồng thời nghiên cứu quy hoạch và phát triển cảng Nam Đồ Sơn trước năm 2030. Hoàn thành các dự án hạ tầng quan trọng như: Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách số 2, Dự án mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 2 và Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; đường bộ cao tốc ven biển; các Bến thuộc Cảng nước sâu Lạch Huyện (từ bến số 3 đến 12 theo quy hoạch). Ưu tiên thu hút đầu tư cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao (nhất là về lĩnh vực công nghệ cao); trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ R&D; đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu.

Bên cạnh đó, hoàn thành và triển khai Đề án tổng thể về đào tạo nghề cho lao động. Đạt và vượt chỉ tiêu 15.400 căn nhà ở xã hội Thủ tướng Chính phủ giao với phương châm “đồng bộ, tiện nghi, vừa túi tiền với khả năng chi trả của đa số người dân”.

Đầu tư nhà máy xử lý rác theo công nghệ hiện đại, giải quyết cơ bản tình trạng rác thải xử lý bằng biện pháp chôn lấp. Kéo giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật, đặc biệt là về giao thông và trật tự xã hội. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông giữa đảo Cát Bà và đất liền; Kiện toàn đủ các vị trí lãnh đạo Sở, ngành, địa phương còn đang thiếu hoặc điều chuyển một số vị trí công tác đối với một số đồng chí có biểu hiện hơi quá sức (thể hiện thông qua kết quả công việc). Xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức, cá nhân gây mất đoàn kết, hoặc vi phạm nguyên tắc Đảng.

Hoàn thành nhiệm vụ thành lập thành phố Thủy Nguyên thuộc thành phố; nâng cấp huyện An Dương thành quận; sắp xếp địa giới hành chính An Dương, Hồng Bàng. Hoàn thành chuyển giao một số cơ sở nhà, đất của các Bộ, ngành Trung ương về thành phố để thu hút đầu tư, phát triển du lịch Đồ Sơn...

Để đạt được những mục tiêu trên, thành phố Hải Phòng kiến nghị với Trung ương những vấn đề: Đề nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ thường xuyên quan tâm đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; đặc biệt là việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc các bộ, ngành Trung ương; rà soát ban hành cơ chế chính sách để bảo đảm thực hiện thành công Nghị quyết và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đề nghị Trung ương chỉ đạo sớm triển khai các nội dung cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương sớm nghiên cứu, xem xét giải quyết đối với 41 kiến nghị của thành phố Hải Phòng trên các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, công nghiệp, giao thông vận tải, tài chính, xây dựng, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông, nội vụ, tài nguyên, văn hóa thể thao và du lịch, y tế, nông nghiệp và nông thôn... nhằm tháo gỡ các khó khăn, hạn chế, tạo đà cho thành phố tiếp tục phát triển.

Hy vọng với sự quyết tâm đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 Hải Phòng chắc chắn sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra xây dựng phát triển thành phố Hải Phòng công nghiệp, hiện đại, văn minh, đưa Hải Phòng trở thành một thành phố thân thiện đáng sống.

Hải Nguyên - Duy Thanh


Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/ - 11-09-2023

85 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL