Phú Yên: Thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững

(Xây dựng) - UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, sẽ thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 
Phú Yên: Thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững
Thành phố Tuy Hòa trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 8%/năm; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 130 triệu đồng/người/năm. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế hơn 35%.

Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 35%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 80%.

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng đạt 34% GRDP tỉnh (trong đó: Tỷ trọng công nghiệp đạt 24% GRDP tỉnh; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 17% GRDP tỉnh). Tỷ trọng của khu vực dịch vụ đạt 46% GRDP (trong đó: Tỷ trọng du lịch đạt trên 10% GRDP tỉnh). Tỷ trọng kinh tế số khoảng 15 - 20% GRDP tỉnh. Hoàn thành xây dựng chính phủ số, xếp 30/63 trong cả nước về chính phủ điện tử, kinh tế số. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 55%. Chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì trên 0,68.

Phú Yên: Thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững
Xây dựng chỉnh trang đô thị.

Tầm nhìn đến năm 2045, Phú Yên có nền kinh tế phát triển, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực tăng trưởng; hoàn chỉnh nền tảng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, có không gian sản xuất và sinh hoạt xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu; có môi trường đầu tư năng động; an ninh chính trị, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc.

Để thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên; UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phú Yên: Thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững
Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Thực hiện các chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nền công nghiệp vững mạnh; nâng cao năng lực ngành xây dựng; đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển các thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh, bền vững; quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả đi đôi với bảo vệ và phát triển thị trường trong nước; phát huy giá trị văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; đội ngũ trí thức và doanh nhân xung kích, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm tốt an sinh xã hội.

Mỹ Bình


https://baoxaydung.com.vn/ - 05-09-2023

94 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL