Hội thảo “Triển khai thúc đẩy thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh”

Hiện nay các địa phương trên cả nước đã và đang triển khai đô thị tăng trưởng xanh. Với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy trao đổi thảo luận trực tiếp giữa các cơ quan quản lý ở Trung ương với các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, chính quyền đô thị để nắm bắt cụ thể hơn các khó khăn, vướng mắc và cùng tìm ra giải pháp đẩy mạnh việc giám sát thực hiện các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Thiết thực Chào mừng Ngày đô thị Việt Nam – 8/11, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng dự kiến tổ chức Hội thảo: “Triển khai thúc đẩy thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh”

Sau khi Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-TTg về Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030. Theo đó, Bộ Xây dựng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh tại đô thị như Tuần Lễ tăng trưởng xanh, sáng kiến về tăng trưởng xanh tại đô thị, đào tạo tập huấn cho cán bộ của đô thị về tăng trưởng xanh và vai trò trong phát triển đô thị v.v.

Xác định xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là nhiệm vụ cần thực hiện nhưng cũng là một vấn đề mới, còn nhiều vướng mắc và khó khăn khi triển khai và đồng thời cũng là cơ hội thu hút đầu tư cho các đô thị Việt Nam.

Mục đích tổ chức Hội thảo để trao đổi thảo luận trực tiếp giữa các cơ quan quản lý ở Trung ương với các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, chính quyền đô thị (tập trung các địa phương khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam bộ) và các tổ chức liên quan để nắm bắt cụ thể hơn các khó khăn, vướng mắc và cùng tìm ra giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện Thông tư 01/2018/TT-BXD, qua đó thúc đẩy xây dựng đô thị tăng trưởng xanh tại các đô thị.

Link các bài tham luận tại Hội thảo:

https://drive.google.com/open?id=1z919gVz0AazzZD2AdIPUtq2u7cGQTMY111-11-2019

179 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL