Hội nghị công chức, viên chức , người lao động Cục Phát triển đô thị năm 2021

Chiều ngày 20/1/2022, Cục Phát triển đô thị tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2021 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tổng kết phong trào thi đua năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đánh giá kết quả hoạt động và bầu Ban thanh tra nhân dân Cục Phát triển đô thị nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Trần Quốc Thái  – Bí thư Đảng ủy – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị và toàn thể công chức và người lao động thuộc Cục. Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 02 đại biểu: Đồng chí Trần Quốc Thái– Bí thư Đảng ủy – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị và đồng chí Trần Thị Lan Anh – Phó Cục trưởng - Chủ tịch công đoàn Cục Phát triển đô thị.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị công chức, viên chức năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra; báo cáo tài chính Công đoàn; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2021; báo cáo tóm tắt Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ. Báo cáo phát động phong trào thi đua năm 2022 và các ý kiến phát biểu của viên chức và người lao động tham dự Hội nghị. Nội dung các báo cáo và ý kiến đã phản ánh đầy đủ mọi hoạt động của Cục Phát triển đô thị, nêu bật những kết quả đạt được, những tồn tại và giải phát khắc phục. Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân Cục Phát triển đô thị nhiệm kỳ 2022-2023.
Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022; phát động phong trào thi đua năm 2022 và Bầu Ban thanh tra nhân dân Cục Phát triển đô thị nhiệm kỳ 2022 - 2023. Hội nghị cũng sẽ là diễn đàn dân chủ cơ sở để CCVC và người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng và phát triển của Cục Phát triển đô thị; phát huy quyền làm chủ và thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan theo quy định tại Quy chế dân chủ cơ sở.

Đây cũng là diễn đàn để công chức, viên chức và người lao động thảo luận, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời đây cũng là dịp để mỗi chúng ta nhìn nhận lại trách nhiệm của mình trong việc hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn được giao;

Hội nghị đã thống nhất Nghị Quyết Hội nghị năm 2022 với các nội dung chính sau:

Tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác của Cục Phát triển đô thị được giao tại các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ Xây dựng;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng các văn bản QPPL, cụ thể là: (1) Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất Luật để quản lý, phát triển đô thị; (2) Tiếp tục báo cáo, giải trình Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/NQ-

UBTVQH13; (3) Phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xây dựng Nghị định sửa các Nghị định và rà soát, đề xuất ban hành các thông tư hướng dẫn có liên quan; (4) Đẩy nhanh việc tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn; (5) Triển khai có hiệu quả các Đề án của Thủ tướng Chính phủ về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và đô thị ứng phó với BĐKH. (6) Tăng cương thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phát triển đô thị tại các địa phương; (7) Thực hiện hiệu quả việc hợp tác, huy động nguồn lực với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phát triển đô thị.

-Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, CCVC và người lao động; gương mẫu thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của Bộ Xây dựng; tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, góp phần xâu dựng đội ngũ CCVC và người lao động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC và người lao động.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tăng cường và phát huy hơn nữa chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động chú trọng công tác tuyên truyền về pháp luật.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện đủ và kịp thời các chế độ, nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức vận động, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống và tác phong công tác của các cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị.

- Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của chuyên môn và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; thường xuyên nắm bắt tình hình và có biện pháp linh hoạt trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình thực tiễn; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua do cơ quan phát động.

- Tích cực hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và phát động hưởng ứng các đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức; Tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

- Chủ động các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động trong Cục, phát huy tính tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện các công tác phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định; Hội nghị công chức, viên chức, người lao động đã tiến hành thảo luận và thống nhất: Nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; báo cáo hoạt động của Ban thanh thanh nhân dân; báo cáo tài chính công đoàn. Nhất trí thông qua một số nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2022 Bầu Ban thanh tra nhân dân Cục Phát triển đô thị nhiệm kỳ 2022-2023; Ký giao ước thi đua năm 2022; thông qua Nghị quyết Hội nghị; Khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Kết luận Hội nghị Đồng chí Trần Quốc Thái đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của công chức, viên chức trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong Cục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…


Hồng Mai (ICC) - 21-01-2022

434 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL