CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2020

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-BXD ngày 25/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-PTĐT ngày 30/09/2017 của Cục Phát triển đô thị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị;

Thực hiện theo các quy định về quản lý tài sản công, Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị công khai tình hình quản lý tài sản công theo mẫu số: 09c-CK/TSC và 09d-CK/TSC Thông tư số 144/2017/TT-BTC theo File được gửi kèm./.File đính kèm theo link bên dưới: 

https://drive.google.com/file/d/1Q0wF284MX5LzxiAIOOUub8S-xnwJGjYU/view?usp=sharing


26-02-2021

68 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL