Phòng Thẩm định Dự án đầu tư PTĐT

Phòng Thẩm định Dự án đầu tư phát triển đô thị có chức năng thẩm định các khu vực phát triển đô thị, các dự án đầu tư phát triển đô thị thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; soạn thảo trình Bộ trưởng văn bản ý kiến thống nhất để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh theo quy định trên địa bàn được phân công.

 Nhiệm vụ, quyền hạn.

           1. Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý phát triển đô thị; các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế theo sự phân công của Cục trưởng.

            2. Đầu mối tổng hợp, đánh giá, báo cáo số liệu hàng tháng, quý, năm, và đột suất (khi có yêu cầu) trên phạm vi toàn quốc về việc:

            - Thẩm định khu vực phát triển đô thị thuộc thẩm quyền của TTCP;

            - Thẩm định dự án đầu tư phát triển đô thị thuộc thẩm quyền của TTCP;

            - Văn bản có ý kiến thống nhất đối với các dự án đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền của UBND cấp Tỉnh;

            - Văn bản có ý kiến thống nhất đối với khu  vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt.

            3. Đầu mối tổng hợp, đánh giá, báo cáo những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị trên phạm vi toàn quốc.

           4. Phụ trách các địa phương thuộc Vùng Thủ đô Hà Nội và Vùng Thành phố Hồ Chí Minh về:

          4.1. Tổ chức thẩm định các khu vực phát triển đô thị, các dự án đầu tư phát triển đô thị thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

          4.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo trình Bộ trưởng văn bản có ý kiến thống nhất để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp Tỉnh theo quy định.

          4.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo trình Bộ trưởng văn bản có ý kiến thống nhất để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt.

           4.4. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt đối với khu vực phát triển đô thị, các dự án đầu tư phát triển đô thị, việc chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt.

           4.5. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các hoạt động đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; hỗ trợ địa phương trong hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; theo dõi việc quản lý khu vực phát triển đô thị, dự án phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch;