Phòng Quản lý và phát triển đô thị

Phòng quản lý phát triển đô thị có chức năng quản lý chung về phát triển đô thị; xây dựng các cơ chế, chính sách giải pháp về quản lý quá trình đô thị hoá, các mô hình quản lý đô thị trên phạm vi cả nước; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc xây dựng chương trình phát triển đô thị, đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt các tỉnh khu vực được phân công.

Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý phát triển đô thị, các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hoá, các mô hình quản lý vùng đô thị; các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá, phân loại đô thị theo từng giai đoạn phù hợp với tiến trình phát triển chung của đất nước;cácđề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế trong lĩnh vực phát triển đô thị theo sự phân công của Cục trưởng.
  2. Đầu mối tổng hợp, đánh giá, báo cáo số liệu về việc lập và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đô thị định kỳ năm năm và hàng năm; tình hình phát triển hệ thống đô thị quốc gia; các chỉ số phát triển đô thị (số liệu về hệ thống đô thị, về dân số, tỷ lệ đô thị hóa; tình hình đánh giá, phân loại đô thị quốc gia hàng năm) của các địa phương trên phạm vi cả nước;phối hợp với Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị và các đơn vịliên quan tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về phát triển đô thị trên phạm vi cả nước.
  3. Phụ trách các địa phương phía Nam từ Đà Nẵng trở vào trừ Vùng thành phố Hồ Chí Minh về:

3.1. Tổ chức thẩm định các khu vực phát triển đô thị, các dự án đầu tư phát triển đô thị thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo trình Bộ trưởng văn bản có ý kiến thống nhất để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp Tỉnh theo quy định.

3.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo trình Bộ trưởng văn bản có ý kiến thống nhất để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt.

         3.4. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định pháp luật về việc lập, thẩm định, phê duyệt đối với khu vực phát triển đô thị, các dự án đầu tư phát triển đô thị, việc chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt.

3.5. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các hoạt động đầu tư phát triển đô thị; hỗ trợ địa phương trong hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; theo dõi việc quản lý khu vực phát triển đô thị, dự án phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch;

  1. Phụ trách các địa phương phía Namtừ Đà Nẵng trở vàovề:

4.1. Tổ chức thẩm định các đề án công nhận loại đô thị theo thẩm quyền;

          4.2. Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện chương trình phát triển đô thị và phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu;

4.3. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Cục trưởng;

4.4. Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các quy định pháp luật về trật tự xây dựng đô thị; hướng dẫn việc quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt;

          4.5. Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực phát triển đô thị hoạt động theo đúng quy định của pháp luật trên địa bàn được phân công;                       4.6. Tổng hợp, báo cáo Cục trưởng số liệu hàng tháng, quý, năm, và đột suất (khi có yêu cầu) về các nhiệm vụ được giao theo địa bàn được phân công.

          5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.