CHƯƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

I. Giới thiệu về chương trình phát triển đô thị miền núi phía Bắc (RB- NUDP-NM)

Thỏa thuận tài trợ RB-NUDP-NM (sau đây gọi tắt là Chương trình Phát triển Đô thị phía Bắc-NUDP) được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế vào ngày 17 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực vào ngày 30 tháng 10 năm 2014. Theo đó, Hiệp hội Phát triển Quốc tế sẽ cung cấp cho Việt Nam khoản vay số 5776-VN trị giá 250 triệu USD cho giai đoạn 2015-2021. Được phát triển và sử dụng các phương pháp dựa trên kết quả, NUDP sẽ tập trung vào ba mục tiêu chính sau:

  • Cải thiện kết cấu hạ tầng đô thị, điều kiện vệ sinh môi trường và nâng cao đời sống cho người dân nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại 07 tỉnh miền núi phía Bắc gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái ;
  • Tăng cường năng lực của cấp chính quyền để hoạch định chính sách, NUDP, xây dựng chiến lược thực hiện các phương pháp tiếp cận RB-NUDP-NM
  • Nâng cao năng lực quản lý và quy hoạch đô thị cho chính quyền địa phương. Chương trình bao gồm 2 thành phần chính như sau:

Hợp phần 1: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các thành phố tham gia NUDP. Hợp phần 1 do các thành phố tham gia NUDP thực hiện.

Hợp phần 2: Hỗ trợ thực hiện NUDP và Xây dựng Chính sách Quốc gia, bao gồm 3 hạng mục chính gồm: (i) Mục 1: Hỗ trợ kỹ thuật cho khu vực đô thị; (ii) Mục 2: Thẩm định kết quả và giám sát Chương trình; (iii) Mục 3: Xây dựng và thực hiện chính sách phát triển đô thị quốc gia.

Nội dung chính của Hợp phần 1 sẽ là hỗ trợ Bộ Xây dựng tổ chức và hỗ trợ trực tiếp cho các thành phố tham gia các Chương trình nâng cao năng lực. Trọng tâm của Hỗ trợ Kỹ thuật này là đảm bảo thực hiện dự án hiệu quả và đạt được các kết quả cần thiết trong việc thực hiện Chương trình thông qua các hoạt động hỗ trợ và nâng cao năng lực.

Nhiệm vụ phát triển năng lực cho NUDP trong năm 2019 và 2020 đã được Bộ Xây dựng giao cho AMC chủ trì thực hiện với sự phối hợp của UDA. Một phần kinh phí của hợp phần này được sử dụng để thực hiện các gói hỗ trợ kỹ thuật (gồm NM-PTNL 01, NM-PTNL 02, NM-PTNL 03, NM-PTNL 04 và NM-PTNL 05) nhằm hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho các thành phố tham gia Chương trình tăng cường năng lực, kiến ​​thức, kỹ năng và các công cụ quản trị đô thị phù hợp

với yêu cầu thực hiện cơ chế, chính sách, xác định mô hình tăng trưởng phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, AMC dự kiến ​​tuyển một nhóm tư vấn cá nhân trong nước để thực hiện gói thầu NM-PTNL 05-Nhóm tư vấn cá nhân trong nước về bộ hồ sơ nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị (tổng hợp hồ sơ giai đoạn 2015-2020)

II. Tóm tắt nội dung tài liệu

Bộ tài liệu nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị giai đoạn 2015 - 2020 của Chương trình đô thị miền núi phía Bắc có cấu trúc nội dung chuyên môn mạch lạc, rõ ràng, phù hợp

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề được thu thập trong 34 khóa đào tạo / hội thảo, bộ tài liệu bao gồm phần giới thiệu và 04 phần nội dung nghiệp vụ được trình bày thành 11 chủ đề như sau:

PHẦN

NỘI DUNG CHƯƠNG

PHẦN I: QUẢN LÝ DỰ ÁN

CHƯƠNG I. QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

CHƯƠNG II. QUẢN LÝ ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

CHƯƠNG III. QUẢN LÝ AN TOÀN XÂY DỰNG

PHẦN II: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH (PAP)

CHƯƠNG IV. NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỂ CẢI TIẾN CÁC HÀNH ĐỘNG CẢI TIẾN PAP

CHƯƠNG V. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HỘI NHẬP

CHƯƠNG VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN III: CÁC CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

CHƯƠNG VII. XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

CHƯƠNG VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

PHẦN IV: PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG MINH

 

CHƯƠNG IX. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH

CHƯƠNG X. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH

CHƯƠNG XI. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH

 

Bộ tài liệu đã tập hợp đầy đủ các tài liệu cần thiết và đã lựa chọn được 51 chuyên đề trong 34 khóa đào tạo / hội thảo thể hiện đầy đủ nội dung chuyên môn của các khóa đào tạo từ năm 2015 đến năm 2020. Bộ tài liệu được bố trí hợp lý, logic theo từng chương, mục, đáp ứng mục tiêu “ đảm bảo tính rõ ràng của cấu trúc và tính phù hợp của nội dung chuyên môn ”.

  • Kết luận

Đây là tài liệu tổng hợp các bài trình bày trong các khóa đào tạo / hội thảo với các kiến ​​thức chuyên ngành phục vụ các mục tiêu phát triển của Chương trình, cụ thể là: nâng cao năng lực cho các đô thị miền núi phía Bắc tham gia Chương trình Quy hoạch, Thực hiện và Duy trì Cơ sở hạ tầng Bền vững.

Chương trình sẽ giúp cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường và nâng cao đời sống cho người dân nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại các thành phố thuộc 07 tỉnh; và tăng cường năng lực của trung tâm để lập kế hoạch và xây dựng các chương trình, chính sách phát triển đô thị quốc gia và xây dựng các chiến lược để thực hiện cách tiếp cận của Chương trình trên toàn quốc.

Mặc dù các khóa đào tạo / hội thảo chủ yếu dành cho các tỉnh miền núi phía Bắc, là thành phố trực tiếp tham gia. Tài liệu sau khi biên tập và xuất bản có thể phổ biến rộng rãi, nhằm nâng cao năng lực quản lý và phát triển xây dựng đô thị cho các địa phương trong cả nước. Thông qua kinh nghiệm thực hiện các khoản đầu tư này và thông qua việc cải tiến các quy trình của Chương trình, các thành phố sẽ có thể lập kế hoạch, thực hiện hiệu quả hơn và đầu tư chất lượng hơn trong tương lai.