Ban Quản lý dự án phát triển đô thị

Ban quản lý dự án Phát triển đô thị (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Phát triển đô thị có chức năng quản lý các dự án đầu tư, dự án hỗ trợ kỹ thuật hoặc chương trình liên quan đến phát triển đô thị do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản hoặc chủ đầu tư bao gồm: các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung các đô thị thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chương trình phát triển đô thị quốc gia; các chương trình nâng cấp đô thị quốc gia; các dự án đầu tư phát triển đô thị.

 

 Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch hàng năm, năm năm về các dự án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung các đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ;

2. Tổ chức quản lý việc lập các dự án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung các đô thị thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản hoặc chủ đầu tư;

3. Tổng hợp nhu cầu đầu tư nâng cấp, phát triển đô thị theo đăng ký của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Rà soát, phân loại theo tiêu chí và đề xuất kế hoạch ưu tiên đầu tư cho các đô thị theo chương trình nâng cấp đô thị và chương trình phát triển đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

4. Chủ trì, tổ chức quản lý và điều phối các dự án hỗ trợ kỹ thuật và dự án đầu tư nâng cấp, phát triển đô thị có nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác;

5. Chủ trì, tổ chức xây dựng các chiến lược, kế hoạch vận động thu hút vốn đầu tư cho chương trình nâng cấp, phát triển đô thị;

6. Chủ trì, tham gia xây dựng các chiến lược, định hướng, các dự án sự nghiệp kinh tế, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục Phát triển đô thị;

7. Chủ trì, tham gia xây dựng cơ chế chính sách trong các hoạt động thu hút vốn đầu tư, xúc tiến các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nâng cấp, phát triển đô thị;

8. Quản lý thực hiện các chương trình, dự án hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn đô thị Việt Nam theo phân công của Cục trưởng; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện một số hoạt động của Diễn đàn đô thị Việt Nam; thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với các chương trình, dự án do Cục làm chủ đầu tư.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

 Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý:

1. Các đơn vị trực thuộc Ban quản lý:

1.1. Phòng Tổng hợp;

1.2. Phòng Quản lý dự án 1;

1.3. Phòng Quản lý dự án 2;