Sở Xây dựng Khánh Hòa: Hoàn thiện các Chương trình phát triển đô thị

(Xây dựng) - Năm 2018, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ XVII của Tỉnh ủy Khánh Hòa về 4 chương trình kinh tế - xã hội, phát triển 3 vùng kinh tế Nha Trang - Cam Ranh - Vân Phong giai đoạn 2016 - 2020 và Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 tầm nhìn 2030, tổ chức thực hiện tốt Chương trình phát triển hệ thống đô thị, chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa… đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác của Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao.


Cũng trong năm qua, Sở Xây dựng đã thẩm định 10 đồ án quy hoạch phân khu (1/2000), quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500); thỏa thuận phương án kiến quy hoạch/ cấp giấy phép quy hoạch các dự án thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách cho 71 công trình; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng của huyện Cam Lâm đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa năm 2018. Ban hành 8 quyết định cho phép UBND các huyện, thị xã, TP lập đề án phát triển từng đô thị theo quy định của Thông tư số 12/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt chương trình phát triển đô thị. Trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị đến năm 2020 định hướng 2030 của huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh, TX Ninh Hòa.

Công trình xây dựng trên địa bàn trong năm qua là 6.435, trong đó công trình có giấy phép 5.259 (Sở Xây dựng cấp 147 công trình), công trình miễn giấy phép 330, công trình xây dựng sai quy định 963. Thanh tra Sở đã kiểm tra 539 trường hợp về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn toàn tỉnh. Qua kiểm tra, có 139 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Chánh Thanh tra Sở ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền nộp vào ngân sách là 6,157 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh dịch vụ BĐS trên địa bàn TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh có 29 trường hợp vi phạm xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 1,145 tỷ đồng. Ngoài ra, khách sạn không đủ điều kiện hoạt động có 1 trường hợp xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 75 triệu đồng.

Phạm Trung


http://www.baoxaydung.com.vn - 


16-01-2019

195 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL