Kiểm tra định kỳ năm 2021 việc tổ chức thực hiện công tác phân loại đô thị tại tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Quyết  định số 1092/QĐ/BXD ngày 29/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 việc tổ chức thực hiện công tác phân loại đô thị tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm:

- Công tác chỉ đạo, định hướng, triển khai phân loại đô thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình);

- Công tác triển khai quy hoạch hệ thống đô thị; lập thẩm định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, từng đô thị; triển khai đầu tư phát triển đô thị theo tiêu chí về phân loại đô thị; trình tự đánh giá công nhận loại đô thị;

- Kiểm tra việc đánh giá phân loại đô thị trước khi thành lập thị trấn, thị xã, thành phố hoặc điều chỉnh địa giới hành chính, sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính;

Việc áp dụng các cơ chế, chính sách quản lý có liên quan phân loại đô thị đã được ban hành tại địa phương;

Ngày 16/12/2021 Bộ Xây dựng đã tổ chức Đoàn công tác kiểm tra tại tỉnh Hưng Yên năm 2021 Với những nội dung sau: 

Kiểm tra thực tế tại 01 đô thị đã được công nhận đô thị loại V trong giai đoạn 2016 - 2020 và làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về các nội dung tại tại quyết định 1292/QĐ-BXD. Đoàn kiểm tra do lãnh đạo của Cục Phát triển đô thị chủ trì cùng với đại diện đơn vị có liên quan của Bộ Xây dựng.

Tại buổi làm việc ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã báo cáo tình hình thực hiện công tác phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 2016-2020

(1) Công tác chỉ đạo, định hướng, triển khai phân loại đô thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình);

(2) Việc tổ chức phân loại đô thị theo các quy định của Nghị quyết 1210 gồm: công tác lập quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và đầu tư xây dựng đạt tiêu chí của loại đô thị; lập đề án phân loại đô thị;

(3) Việc tổ chức đánh giá phân loại và công nhận loại đô thị theo thẩm quyền của UBND cấp tỉnh;

(4) Việc tổ chức phân loại đô thị loại V trên địa bàn Tỉnh giai đoạn từ 2016 đến nay (gồm: lập, thẩm định, quyết định công nhận loại đô thị theo thẩm quyền, hồ sơ phân loại và công tác lưu trữ theo quy định);

(5) Việc một số thành phố, thị xã, thị trấn chưa tổ chức đánh giá phân loại;

(6) Kiểm tra việc đánh giá phân loại đô thị trước khi thành lập thị trấn, thị xã, thành phố hoặc điều chỉnh địa giới hành chính, sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính;

(7) Các cơ chế, chính sách quản lý có liên quan phân loại đô thị đã được ban hành và áp dụng..

Đánh giá các kết quả phân loại đô thị trên địa bàn đối với công tác phát triển đô thị, tỷ lệ đô thị hóa, chất lượng hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội đô thị và vai trò của các đô thị trong phát triển kinh tế - xã hội của đô thị.

 


16-12-2021

496 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL