Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí Cục Phát triển đô thị ( 24/03/2020 )

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2012/QH13 ngày 21/11/2013:


Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính
phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và
kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-BXD ngày 06/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ
Xây dựng.
Cục Phát triển đô thị ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí năm 2020, 

Chi tiết tại:

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3403121