KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂM 2018 ĐIỀU CHỈNH CỦA 7 THÀNH PHỐ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ MIỀN NÚI PHÍA BẮC ( 20/08/2018 )

Điều chỉnh của 7 thành phố thuộc chương trình đô thị miền núi phía bắc


1. Thành phố Bắc Kạn

https://tpbackan.backan.gov.vn/Pages/quy-hoach-ke-hoach-335/ke-hoach-phat-trien-kt-xh-337/default.aspx

2. Thành phố Yên Bái

http://thanhphoyenbai.yenbai.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/van-ban-ubnd-thanh-pho/?UserKey=Quyet-dinh-so-3414-QD-UBND-ngay-30-7-2018-cua-UBND-thanh-pho-Yen-Bai-Ve-viec-Phe-duyet-d

 3. Thành phố Điện Biên Phủ

http://tpdienbienphu.dienbien.gov.vn/

Link file chi tiết

https://drive.google.com/open?id=1rORn7YaoL20yF7akR8eUQajHH2d98L6P

 

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3332037