Hà Nội: Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị ( 19/06/2018 )

Sở KH&ĐT sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát, đôn đốc các dự án trọng điểm, trọng tâm là các dự án về giao thông, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường đã khởi công, đang thi công để kịp thời tháo gỡ nếu có khó khăn, vướng mắc.


Ảnh minh họa

Sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình 06 về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại giai đoạn 2016 - 2020”, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã chủ trì và phối hợp với sở, ngành liên quan hoàn chỉnh một số cơ chế chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

Sở đã rà soát, tổng hợp tham mưu UBND TP ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP và phân cấp quản lý nhà nước các lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội còn lại; quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công.

Đồng thời tổng hợp đề xuất báo cáo UBND TP cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế xã hội Thủ đô và triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng cấp bách giải quyết ùn tắc giao thông và môi trường bức xúc dân sinh...

Là đầu mối đảm bảo sự phối hợp trong đầu tư xây dựng của các cơ quan, các Bộ, ngành trên địa bàn Hà Nội, Sở đã tích cực tham mưu giúp Thành ủy, UBND TP trong việc xây dựng kế hoạch, báo cáo, chương trình hành động, đề tài nghiên cứu về phát triển kinh tế xã hội như: Kế hoạch nâng cao Chỉ số PCI; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội; Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững”; "Cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng", Báo cáo về “thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng năm 2018”; đề tài “Phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế Thủ đô phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ KT-XH năm 2018...

Cùng với đó là xây dựng phương án huy động và sử dụng nguồn lực (đặc biệt là ngoài ngân sách) phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đề xuất cơ chế để vận động, thu hút và thực hiện có hiệu quả các hình thức đầu tư BT, BOT, BOO và PPP… Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 06, Sở còn một số tồn tại hạn chế như tiến độ triển khai các công trình trọng điểm còn chậm; khai thác nguồn lực từ đấu giá quyền sử dụng chưa đạt so với kế hoạch dự kiến; sự phối hợp với các sở, ngành, quận huyện còn chưa đạt hiệu quả; phân cấp trong quản lý nhà nước trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH chưa đạt so với yêu cầu...

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tích cực tham mưu cho UBND TP những giải pháp chỉ đạo quyết liệt để thực hiện tốt các nhiệm vụ KT-XH, đặc biệt là việc triển khai các công trình trọng điểm, các dự án dân sinh bức xúc; tập trung nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách để huy động tốt, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, chú trọng đầu tư phát triển chiều sâu.

Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của TP; thực hiện tốt chỉ số công khai minh bạch, chỉ số cạnh tranh bình đẳng... ; tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan của TP cũng như với các Bộ ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện các quy hoạch chuyên ngành và các công việc liên quan đến việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng và đầu tư xây dựng.

Đặc biệt Sở sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát, đôn đốc các dự án trọng điểm, trọng tâm là các dự án về giao thông, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường đã khởi công, đang thi công để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thi công đáp ứng tiến độ được giao; thúc đẩy công tác giải ngân nguồn vốn XDCB; thành lập Tổ liên ngành Thành phố để giải quyết nhanh các thủ tục có liên quan của các dự án trọng điểm, dự án đầu tư theo hình thức PPP...


Theo chinhphu.vn1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3329225