Báo cáo Khung thực hiện Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn tiếp theo ( 30/12/2016 )

Thực hiện Hợp phần Bộ Xây dựng tại Chương trình đô thị miền núi phía Bắc theo Hiệp định tài trợ số 5476-VN được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế, Bộ Xây dựng đã triển khai các nhiệm vụ về tăng cường thể chế theo kế hoạch. Kết quả đầu ra của chỉ số giải ngân DLI 4.1 năm 2016 là "Khung thực hiện Chương trình phát triển đô thị quốc gia NUDP".Các báo cáo kèm theo chi tiết như sau:

1. Tên tiếng Việt: "Báo cáo Khung thực hiện Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn tiếp theo";
2. Tên tiếng Anh: "National Urban Development Program Implementation Framework for the subsequent period".

1
2
3
4
5
Lượt truy cập:
3254294